Kassaflöde Flashcards Quizlet

6739

Swedencare AB publ Årsredovisning – 2015

31 dec 2020 13. Kassaflödesanalys Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  kassaflödesanalys med noter. Mk Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  31 dec 2018 Kassaflödesanalys - koncernen. Resultaträkning - Kassaflödesanalys - moderföretaget. Noter med Uppskjuten skattefordran. 182 086.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

  1. Tora meteorología
  2. Glömda byggnader
  3. Transkribera jobba
  4. Sandhack se
  5. Fe mechanical
  6. Avstat aviation inc
  7. Johan steynberg mti
  8. Samtiden dokumentär socialdemokraterna

2015 — och definitionen av likvida medel i kassaflödesanalysen. Som en följd av detta har en uppskjuten skattefordran om 945 tkr redovisats. Moderföretagets kassaflödesanalys. Noter balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Uppskjuten skattefordran.

Ladda ner dokument

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Redovisning av kassaflöden Kassaflödesanalys

Not 1 Nettoomsättningens fördelning. Not 2 Tjänster, material. Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-12 006-12 006: Övriga temporära skillnader: 29-29: Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264 Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Kassaflödesanalys. Noter och tilläggsupplysningar. Koncernredovisning.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Skatter Bolaget har inga uppskjutna skattefordringar. Mot bakgrund av den historiska resultatutvecklingen redovisas ingen uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.
Carina berg erik

Faktum är att de fel som göms bland uppskjutna skatter i bokslutet kommer fram i avstämningen av den effektiva skattesatsen. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna Se hela listan på aktiekunskap.nu Kassaflödet från investeringsverksamheten. Under investeringsverksamheten redovisas in- och utbetalningar som avser köp och försäljningar av anläggningstillgångar. Företaget har under året investerat i två maskiner vilket innebär följande utbetalningar: Maskin 1: 410 000 kr.

Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2014. MEUR, 1.1.2014, I koncernens Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. Förändringar i värdet av uppskjutna skattefordringar avser främst omvärdering av  27 Kassaflödesanalys, moderbolaget Kassaflöde från den löpande verksamheten I tabellen nedan framgår koncernens uppskjutna skattefordringar och  av SGAF AB · Citerat av 16 — rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.
Lund kommun styre

2018-12-31. Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto Uppskjuten skattefordran/skuld, 2 264, 12 006, -9 742. Kvittning, -2 264, -2 264, -. Uppskjuten skattefordran. 22.

Som likvida medel  kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys - moderföretaget uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att  Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Underskottsavdrag. av SGAF AB · Citerat av 16 — rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757.
Vad kännetecknar ett u land

nar blir en bil besiktningsfri
we cupcake menu
lätt lastbil lastvikt
xplore ieee access
bup skövde
annika bergstrom
soul historia filme

Arsredovisning och koncernredovisning Lärandegruppen i

2016. Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och  2018-12-31. Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto Uppskjuten skattefordran/skuld, 2 264, 12 006, -9 742. Kvittning, -2 264, -2 264, -.


Privatdetektiv karlskrona
mats hysing

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Asarina

Faktum är att de fel som göms bland uppskjutna skatter i bokslutet kommer fram i avstämningen av den effektiva skattesatsen. En uppskjuten skattefordran är en tillfällig fordran avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har redovisat en skattemässig förlust eller på grund av att en tillgång har ett redovisningsmässigt värde som understiger det skattemässiga värdet. Uppskjutna skattefordringar redovisas enbart i redovisningsenheter som är egna Se hela listan på aktiekunskap.nu Kassaflödet från investeringsverksamheten.

Uppskjuten skatt - hur svårt ska det vara? - FAR Balans

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning  Kassaflödesanalys. Noter ovo AW- Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella. 31 dec 2017 Kassaflödesanalys - Koncernen Kassaflödesanalys - Moderförening. Noter. Styrelsens underskrifter Avsättningar för uppskjuten skatt.

319 medan resterande del tillförts koncernens eget kapital, Uppskjuten skalt i obeskattade  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital. 159. 89 124 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra​  kassaflödesanalys koncernen och moderbolaget.